Sla navigatie over

Gemiste kans om breed draagvlak te creëren voor herbestemming kerk Moortsele

Uit contacten met verschillende Moortselenaars maakt Open Vld plus Oosterzele op dat er interesse is onder de inwoners rond het herbestemmingsdossier van de Sint-Amanduskerk in Moortsele.

Fractieleider Filip Michiels: “Open Vld plus heeft zowel in de raadscommissie als op de gemeenteraad deze week gepleit om een vertegenwoordiging van inwoners te laten voordragen door alle partijen in de gemeenteraad voor de beoordelingscommissie. Zo zouden inwoners mee de dossiers kunnen beoordelen die worden verwacht n.a.v. het plan om de kerk te herbestemmen. De meerderheidspartijen stemden dit voorstel helaas weg. Alweer een gemiste kans om breed draagvlak te creëren onder de bevolking én in de gemeenteraad.

Het uitgiftedossier werd goed voorbereid door de Erfgoedcel, maar een aantal politieke keuzes roepen vragen op.

  • Zes jaar geleden (in 2017) werd een Kerkenbeleidsplan goedgekeurd. Daarin bepaalde de gemeenteraad samen met het bisdom om het beschermde kerkgebouw te verkopen. Slechts in tweede orde en indien er zich geen ernstige koper zou aandienen die het gebouw met respect wil in gebruik nemen, zou gewerkt worden aan een invulling ten behoeve van de het sociaal weefsel van de gemeente of voor erfgoed/archiefdoeleinden. Die afspraken in het Kerkenbeleidsplan, dat een juridische waarde heeft, worden nu door de meerderheid overboord gegooid. Men denkt meteen aan verkoop, erfpacht, verhuur én recht van opstal.

 

  • Bij de herbestemming zijn meestal aanpassingen nodig op stedenbouwkundig vlak. Daarom werd in een leidraad van de Vlaamse overheid in 2018 al aangegeven dat het aangewezen was om de noodzakelijke procedurele stappen best al in een vroege fase in kaart te brengen. Het schepencollege had ook naar dit advies geen oor. Hoewel dit dossier dus al zes jaar aansleept, moet de start voor de opmaak van een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) nog gegeven worden. De doorlooptijd voor de opmaak van zo’n plan bedraagt 1,5 à 2 jaar. Ook voor Moortsele zijn zo’n aanpassingen nodig. Het kerkgebouw ligt momenteel nog in blauwe zone en dat moet omgezet worden naar rode zone.

Geïnteresseerden kunnen een dossier indienen tot 6 november 2023. Tegen de einddatum voor het indienen van de dossiers zal dus nog geen duidelijkheid bestaan of het RUP zal zijn goedgekeurd.

Na indiening van de dossiers zal een beoordelingscommissie de kandidaten horen en beoordelen. In die commissie zetelen naast de kerkfabriek, ook het bisdom, Erfgoedcel Viersprong, agentschap onroerend erfgoed en vertegenwoordigers van de burgerlijke overheid (gemeentebestuur).

Open Vld plus: “We vinden het zeker een meerwaarde dat erfgoedactoren en de lokale kerkfabriek, die het gebouw vele jaren als goede huisvader onderhielden, in de beoordelingscommissie zetelen. Maar we betreuren de gemiste kans om inwoners te betrekken.”

Vreemd is ook dat het bisdom een dubbele rol toebedeeld krijgt door hen zowel te laten zetelen in de beoordelingscommissie als een extra adviesfunctie te geven (nadat een keuze wordt gemaakt door de beoordelingscommissie en het schepencollege). En vanuit de burgerlijke overheid houdt de meerderheid de touwtjes strak in handen. Oppositie wordt op geen enkel moment meer betrokken, tot de finale stemming op de gemeenteraad; nadat eigenlijk alles al beslist is.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder